2017-03-28

Komunikat - eksploatacja butli gazowych w
gospodarstwach domowych

Komunikat dotyczący eksploatacji butli gazowych

w gospodarstwach domowych

Z uwagi na częstotliwość występowania wypadków związanych z eksploatacją butli gazowych w gospodarstwach domowych, zakazuję użytkowania reduktorów, które zostały wytworzone na podstawie już nie obowiązującej od 15.02.2003r. normy PN-71/M-40321 ( okres użytkowania co najmniej  13 lat).

Norma PN-71/M-40321 wybita na pokrywie reduktora, zgodnie z którą wykonano reduktor, przestała obowiązywać 15.02.2003 r. w związku z tym należy przypuszczać, że reduktory wytworzone zgodnie z tą normą znajdują się w użytkowaniu co najmniej 13 lat (wskutek długoletniej pracy tych reduktorów, ich elementy zamykające dopływ gazu mogły ulec mechanicznemu zużyciu, co może powodować zamykanie dopływu gazu do przestrzeni pod membraną przy wyższym ciśnieniu i powodować zwiększony nacisk sprężyny na pokrywę reduktora, co sprzyja oderwaniu się pokrywy od dolnego korpusu reduktora).

Ponadto przekazuje zalecenia dla użytkowników instalacji gazu zasilanej gazem LPG z butli:

1.Należy przechowywać oraz przyłączać butle propan butan do instalacji zasilających urządzenia gazowe zgodnie z „Instrukcją bezpiecznego przechowywana i przyłączania butli do urządzeń gazowych” otrzymana wraz z butlą, o której mowa w §25 p.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. z 1999 r., Nr 75, poz. 846). (W praktyce powyższa instrukcja najczęściej jest umieszczana na powierzchni butli w formie nadruku lub naklejki).

2.Użytkowanie instalacji gazu zasilanej gazem LPG z butli powinno być zgodne z wymaganiami rozdziały 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836), w szczególności powinna być sprawdzana niezwłocznie po każdej wymianie butli szczelność instalacji gazowej (np. przy pomocy środka pianotwórczego) oraz stan techniczny reduktora i węża elastycznego.

3.Instalowanie (w budynku) kuchni gazowej zasilanej gazem LPG z pojedynczej butli o masie netto do 11 kg powinno być zgodne z wymaganiami § 177 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie z uwzględnieniem rozdziału 14 w/w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

4. Eksploatacja kuchni gazowych zasilanych z pojedynczej butli oraz eksploatacja butli powinna być zgodna z instrukcją eksploatacji kuchni gazowych przyłączonych do butli oraz „Instrukcją bezpiecznego przechowywania i przyłączania butli do urządzeń gazowych”, o której mowa w w/w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

                                                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Lipsku

mgr inż. Tadeusz Durak

Załączniki

  Komunikat dotycząc... domowych.pdf 557,23 KB (pdf) szczegóły pobierz